rp4

เกร็ดความรู้จาก โครงการหลวง

โครงการหลวงคือโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการเพาะปลูกของชาวเขาในสมัยนั้นซึ่งมักจะปลูกฝิ่นซึ่งเป็นพืชเสพติด พระองค์ท่านได้เสด็จเพื่อให้ความรู้แก่ชาวเขาและจัดตั้งสถานีเกษตรเพื่อทำการวิจัยทางด้านการเพาะปลูกจึงเป็นที่มาของโครงการหลวงต่างๆอีกทั้งยังมีสินค้าจากโครงการหลวงจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแทนการปลุกฝิ่นอีกด้วย หลายๆคนอาจจะรู้จักโครงการหลวงผ่านก่อนท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีเกร็ดความรู้อีกมากมายเกี่ยวกับโครงการหลวงอีกด้วย

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีทั้งหมด 38 แห่ง

rp1

Photo by: hrdi.or.th

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมไปถึงสถานีเกษตรหลวงนั้นมีทั้งหมด 38 แห่ง ด้วยกัน อยู่ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  ลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งแต่ละศูนย์พัฒนาก็จะพัฒนาเกษตรตามแหล่งชุมชนนั้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเน้นวิจัยพืชเมืองหนาว กาแฟ รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย

 

  1. โครงการหลวงแห่งแรกเริ่มต้นที่ สวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย

rp2

โครงการหลวงแห่งแรกเริ่มต้นจาก สถานีวิจัยเกษตรดอยปุย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปี 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเชาบริเวณดอยปุยทำให้พระองค์ท่านได้ทรงทราบว่าชาวเขาเหล่านี้ได้ปลุกฝิ่นเพื่อหารายได้ นอกจากนี้ยังนำท้อพื้นเมืองไปขายแม้ว่าจะลูกเล็กก็ตาม แต่ก็ได้เงินพอๆกับการขายฝิ่น  พระองค์ท่านทรงทราบว่าสถานีวิจัยดอยปุยนั้นสามารถนำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นท้อพื้นเมืองได้ จึงให้ศึกษาค้นคว้าพันธุ์ท้อที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาลูกท้อให้ได้ผลที่ใหญ่ หวานฉ่ำ และสามารถทำรายได้ไม่แพ้ฝิ่น โดยพระองค์ท่านได้พระราชทนานเงินจำนวน 200,000 บาทให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหาที่ดินสำหรับดำเนินงานวิจัยพันธุ์ไม้เขตเมืองหนาวได้ เพราะสถานีวิจัยดอยปุยนั้นมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งพื้นที่นี่เรียกว่า สวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการหลวงขึ้น

 

  1. สตอร์เบอร์รี่พันธุ์ 80

rp3

Photo by: ThaiRoyalProject

 

สตอร์เบอรรี่พันธุ์ 80 เป็นสตอร์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานที่พระราชทานให้ชาวเขานำไปเพาะปลูกจนเป็นพันธุ์ที่หลายๆคนชื่นชอบ โดยสตอร์เบอร์รี่ที่ปลูกในโครงการหลวงนั้นเริ่มต้นมาจากที่โครงการหลวงได้นำสตอร์เบอร์รี่จากต่างประเทศกว่า 40 สายพันธุ์มาทดลองปลูกและพัฒนามาเป็น สตอร์เบอร์รี่พันธุ์ 16 และนำแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อทำการปลูกเพื่อหารายได้ และได้มาการพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นสตอร์เบอร์รี่พันธุ์ 80 ในปัจจุบัน

   4.จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย สู่ ม่อนแจ่ม

rp4

Photo credit: ChillPaiNai

 

ม่อนแจ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับต้นๆของเชียงใหม่แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ก่อนจะมาเป็นม่อนแจ่มนั้นบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จุดกำเนิดของโครงการหลวงหนองหอยนั้นเกิดจากที่พระองค์ทรงเห็นว่าชาวม้งบริเวณนี้ยังคงปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอยู่ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาชาวเขาให้มีการทำการเกษตรที่ยั่งยืน ต่อมาจึงพัฒนาที่ดินบริเวณม่อนแจ่มให้เป็นที่ท่องเที่ยวในลักษณะแคมป์ปิ้งรีสอร์ท ซึ่งปัจจุบันม่อนแจ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่ง เต็มไปด้วยสวนดอกไม้นานาๆชนิด และยังมีร้านอาหารร้านกาแฟไว้คอยให้บริการอีกด้วย